A termék kosárba került !
Darabszám módosítása sikerült !
Törlés sikerült!
Kosár kiüritve
Biztos, hogy a kosara teljes tartalmát törölni szeretné?
Valuta módosítva

Tolvajos-tető

c 27

"Az Ángyost követő Tolvajos patakán tuli, hasonnevü tetőn van Udvarhelyszék és Csik határa; a Tolvajos tető egy pontját Kakasvárának nevezik Losteiner szerint azért, mert 1743-ban egy Kakas,másként Molnár nevü igen tréfás ember azon helyet kővel körülrakva, ezen rögtönzött várába fogadta a Nagyerdőn átvonuló Klobusitzky püspököt, ki ott letelepülve, emberünk ötletén igen jót nevetett. Egy fennebb fekvő tetőt Mazarán-Bükkinek neveznek.

A Tolvajos lejtőjén szép emlékkő vonta magára figyelmünket, melyen kirivó betükkel ez van irva: „Megállj utas, vértől ázott e föld,” és mi megálltunk s levett kalappal, tisztelet áthatotta kebellel közeliténk, vélve hogy az valamely csataemlék; de csakhamar felcsapott föveggel tértünk meg, midőn tovább olvasva átértők, hogy ott egy borszállitó van eltemetve, ki feldőlvén, a hordó által üttetett agyon. Hisz szebb, idálisabb halálra csak nem ásitozhatik egy borban élő, mintha boros hordó által üttetik agyon.

Állhatna pedig itt csataemlék is, mert Csíknak ezen természetes védvonalán nem egyszer küzdöttek véres harczokat. Igy midőn Ali Pasha Apafi Mihályt trónra erőszakolá, a csikiak nem akartak hódolni, min a kegyetlen Ali dühbe jövén, a budai vezért Izmail pashát Udvarhelyről válogatott jenicser sereggel Csik ellen küldötte. A csikiak elejébe mentek, a Nagyerdőben elsánczolták az utat és ösvényeket, s elszántan harczolva, többször visszaverték a rohamra tüzelt jenicserséget; de mig itt az önvédelem elszánt harcza folyt, azalatt a tatárok balról járatlan utakon lecsaptak Csikra, ott égetni, pusztitani kezdték a falukat, jobbról is megkerülve a honuk határait elszántan védő csiki harczosokat, hátulról is megtámadták, de ezek elvégre is kivágva magokat, az erdőkön elmenekültek s a Hargita ormairól kétségbeesetten nézték, hogy lángba borult szép hazájuk térein a pogányok miként hurczolják lánczra füzött testvéreiket*.

Szerencsésebbek voltak a csíkiak 1559-ben, Losteiner szerint 1556-ban a vallási meggyőződésöket megtámadó János Zsigmond fejedelem ellen, ki a reformátiót el nem fogadókat üldözni rendelte. A papjaik által felbuzditott csíkiak megtagadták az engedelmességet, s a királyi felszólitásnak eredménye nem lévén, seregek küldettek Csík ellen. A hitet féltő papság keresztes hadat prédikált Csík népének, István pap (Gyergyóból) a Csík-Somlyóhoz gyült nép élére áll. A papok megáldják fegyvereiket s a rajongásig lelkesült nép elébe indult a Nagyerdőn Udvarhely felől benyomuló fejedelmi hadaknak s azokból sokat levágván, visszaszalaszták. Győzelemittasan tért meg a nép a somlyói templomba hálát adni, mivel pedig győzelmet Pünköst szombatján nyertek, annak emlékére szervezék a somlyói pünkösti bucsukat."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása