A termék kosárba került !
Darabszám módosítása sikerült !
Törlés sikerült!
Kosár kiüritve
Biztos, hogy a kosara teljes tartalmát törölni szeretné?
Valuta módosítva

A csíksomlyói kegyszobor

c 26

"A főoltáron foglal helyet Somlyó fő nevezetessége, a csudatevő Mária-szobor, egy gazdagon aranyozott, byzanczi stílban készült régi faszobor, mely ezelőtt sirt, beszélt s nagyszerü csudákat tett. Losteiner szerint e szobor a mohácsi vész után az égből szállott alá, hogy Csikot a terjedő eretnekségtől, pogányságtól megvédje és ez elnevezés alatt korántsem valami törököt, tatárt, hanem az inkább csak külső szertartásokban s egyes hitelvekben különböző, de lényegileg egyhitü protestánsokat érti, mint a hajdakor szerzetes irói, ugy ő is e kimélytelen elnevezést használja a szegény protestánsok ellen. Losteiner, különben sokhelyt érdekes s valódi történeti becscsel biró, fennebb emlitett munkájának legalább is egy harmadát ezen szobor bámulatos csudatételeinek elbeszélése tölti be. Ő valójában szerelmes volt e szoborba, mely, mint mondja, kellemét nem a művész vésőjétől, hanem Istentől nyerte, s oly nagy bájjal birónak mondja lenni, hogy senki sem tud e szoborra nézni a nélkül, hogy szent szerelem ne gerjedjen e szobor iránt szivében, ennek bizonyitására felhoz egy osztrák tábornokot, ki innen (hol állomáson volt) elrendeltetvén, napokig siránkozott s kimondhatatlan szerencsétlennek mondta magát, – mivel e szent szobor látásától ezután meglesz fosztva; felhozza, hogy 1690-ben két tatár rontott be a templomba, egyik szekerczéjével akarta elhasitani a szobrot; – de keze azonnal elszáradt; igy járt a másik, ki láncsáját emelte a szent szoborra; és a török pasha belépvén, midőn e szent szoborra tekintett, annyira el volt büvölve, hogy a többi tatárokat kikorbácsolván leborult és imádkozott a szent szobor előtt. A Losteiner által előszámlált csuda tételekből csak nehányat emlitek fel; szerinte e szobor beszéllett a hivekhez, halottakat támasztott fel, haldoklókat gyógyitott meg, nyomorékokat tett ép egészségesekké; mondja, hogy egy ujjak nélkül születettnek imája után csak egyszerre minden ujjai kinőttek, született vakok nyerték vissza szemök világát, sőt még távol országokban lakók is, ha ajándékot küldtek Somlyóra s fogadalmat tettek oda elmenni, felgyógyultak. Ha Csíkot vész fenyegette, a szent szobor előre bus fájdalmas arczot öltött és könyezett. Ali pasha dulása előtt 3 hétig három fényes csillag ragyogott a szt. szobron (egy homlokán, – kettő mellén) oly fényesek, hogy éjjel a templomot kivilágitották, 1669-ben vakitó dicsfény környezte a szobrot. Ha egy szerzetes halála közelgett, akkor a szobor feletti angyal lehajtván fejét, a kezében levő koronát a sz. szüz fejére bocsájtá. Ali pasha dulásakor egy tatár ostorával a sz. szobor arczára csapott s az oly sebet csinált, mely vérzett; s a melyet aztán semmi féle festő befesteni nem tudott."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása